EMG - Erich Meyer-Gillessen - Marken-Produkte & Systemlösungen für den Rohbau

Bodemgesteldheid en afdichting


Afdichting en drainage zijn absoluut in verbinding te zien.

Bij de planning van de vereiste afdichting en drainage is rekening te houden met:
  • de waterdoorlaatbaarheid van de bodem
  • de terreinvorm
  • de hoogste grondwaterstand


De bodemgesteldheid:

  • Losse bodems (zand- en kieselgrootte >0.06mm) zijn zo doorlaatbaar, dat het sijpelwater, zelfs bij sterke neerslag, zonder te stagneren/stuwen, afsijpelt naar de zwaar doorlaatbare bodemlaag of respektievelijk tot aan de grondwaterstand. In zuivere vorm zijn deze bodems zelden aan te treffen.
  • Samenhangende bodems (korrelgrootte <0.0002mm = leem, slib, klei) daarentegen vertragen het wegsijpelen zo, dat bij sterke neerslag het water langzamer wegsijpelt dan het aankomt. Zo ontstaat er tijdelijk stuwend, dus drukkend water of kunnen er ook gevaarlijke, permanent onder druk zijnde waterzakken ontstaan.
Barrières en afdichtingen zijn per definitie watergeleidende beschermlagen.
Daarom is er steeds op te letten, dat de contactlaag zo goed mogelijk permeabel is.

De afdichting en haar drainage:

Tegen opstijgend vocht zijn horizontale barrières aan te brengen. Opdat geen vochtbruggen zouden ontstaan, moeten de barrières aan de afdichting aansluiten of deze eventueel overlappen.
1. Barrière tussen fundament en muur, tegen opstijgend vocht
naar buiten in de keel aan de grondmuurafdichting en naar binnen aan de draineer- en barrièrelaag van de vloer aansluiten.
2. De barrière achter het sokkel-parement tegen regen- en spatwater
naar onder over de grondmuurafdichting overlappen en naar boven aan de barrière van het voetpunt van de luchtlaag respektievelijk de voorgevel aansluiten.

Tegen zijdelings inwerkend vocht op de grondmuur zijn er noodzakelijke drainage- en afdichtingsmaatregelen te treffen, rekening houdend met de scheurgevoeligheid van de ondergrond. Geldt het materiaal, dat met de afdichting in aanraking komt als slecht doorlaatbaar, zo is een oppervlaktedrainage te voorzien. De functie van oppervlaktedrainages bestaat daarin, het water op te nemen en verticaal naar de drainagebuis af te leiden.
Ter bescherming van het bouwwerk zijn dus, naast de nodige afdichting, aanvullend aan te brengen:
1) een beschermlaag tegen mechanische beschadigingen van de afdichting bij het aanvullen van de bouwput.
2) een oppervlaktedrainage voor de opname en zo mogelijk snelle afleiding van het toevloeiende water.
3) een filterlaag ter verhindering van het dichtslibben van de draineerlaag.
4) een ringdrainage aan de onderkant van de oppervlaktedrainage ter opname en afvloeiing van het opkomende water.

Volgens bodemgesteldheid en waterbelasting

bieden wij u volgende systeemoplossingen aan:


  1. Bij niet stuwend water en goed doorlaatbaar aardrijk, is de DIPEX vochtbescherming in combinatie met de Platon-dichtingsmat, een voldoende bescherming: DIPEX sluit de poriën en Platon voldoet enkel een regenmantelfunctie. Een doeltreffende ringdrainage is in dit geval enkel dan noodzakelijk, wanneer de opkomende waterhoeveelheid niet ongehinderd in het aardrijk versijpelt.

> Systeemoplossing: DIPEX + Platon Dichtingsmat
     

  2. Is het aardrijk voor de te verwachte waterhoeveelheden niet voldoende doorlaatbaar, zo is een goed functionerende oppervlakte- en ringdrainage vorzusehen. te voorzien. De oppervlakte- en ringdrainage vangt het niet in het aardrijk weggesijpelt regenwater op en leidt het vlot en drukvrij over de voorgegeven weg in de kanalisatie. Een filterstabiele, toereikend bemeten drainage-aanleg = 4-elements-drain-system =
> 4-elements-drain-system

> Systeemoplossing: DIPEX + Platon Double Drain + FSD of opti-drän
     

  3. Indien de vlotte en zekere afloop van de opkomende waterhoeveelheid, ondanks oppervlakte- en ringdrainage, niet duurzaam gegarandeerd is, zo is een voor tijdelijk stuwend, dus drukwater geschikte afdichting te voorzien.

> Systeemoplossing: DIMAflexi2K + Platon Double Drain + FSD / opti-drän
     

  Warmteisolatie voor hoogwaardig benutbare ruimtes in de kelder:
Het kleven van de isolatie gebeurd met DIMAflexi2K.

> DIMAflexi2K kleefmassa
     boven...