EMG - Erich Meyer-Gillessen - Marken-Produkte & Systemlösungen für den Rohbau
u bent hier

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze offertes zijn twee maanden geldig.  Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling schriftelijk vanuit onze burelen bevestigd worden.
 2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.
 3. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.  Alle risiko’s zijn ten laste van de koper.  De betaalde voorschotten blijven de verkopen verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.  In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.
 4. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
 5. De goederen reizen op gevaar en voor risiko van de bestemmeling.
 6. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma ERICH MEYER-GILLESSEN N.V. ingediend te worden.
 7. Alle fakturen zijn betaalbaar te St.Vith. Er wordt van dit recht niet afgezien door het trekken van een wissel op de koper.
 8. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordiger het bedrag van de faktuur niet incasseren.
 9. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege rente verrekend worden en dit op basis van de door de Belgische Nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontvoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2%.
 10. Indien het krediet van de koper minder gunstig wordt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de kredietwaardigheid van de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
 11. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht het bedrag van de faktuur met 15% te verhogen, met een minimum van 25,-EUR.
 12. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van St.Vith, Eupen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.
 13. De onderhavige faktuur is verzekerd door de ATRADIUS INFORMATION SERVICES N.V. . Het is een bewijs van het vertrouwen dat deze maatschappij in U stelt.
 14. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze fakturen betaalbaar 8 dagen na datum van de faktuur met een tolerantie van 22 dagen.
 15. Het wisselkoersrisiko is ten laste van de koper.


boven...